• angielski
  • polski

Logo - Uniwersytet Warszawski

ExploRNA Therapeutics

ExploRNA Therapeutics jest spółką typu “spin-off” z Uniwersytetu Warszawskiego, w której rozwijane są technologie polegające na modyfikacji tak zwanej czapeczki, znajdującej się na końcu mRNA. Modyfikacje te zwiększają stabilność mRNA i nasilają wydajność translacyjną.

Zmodyfikowane mRNA może być wykorzystane w celach terapeutycznych, na przykład w tworzeniu szczepionek przeciwnowotworowych.

Projekt wykorzystuje poprzednie technologie rozwinięte w Uniwersytecie Warszawskim przez zespół ExploRNA. Technologie te zostały nabyte przez spółkę na wyłączność.

  • ExploRNA Therapeutics jest prywatną spółką typu “spin off” z Uniwersytetu Warszawskiego, kierowaną przez profesora Jacka Jemielitiego, kierownika Laboratorium Chemii Bioorganicznej w Centrum Nowych Technologii (CeNT) Uniwersytetu Warszawskiego
  • Terapeutyki mRNA rozwijane przez ExploRNA konkurują na globalnym rynku wartym miliardy dolarów i którego wartość rośnie o około 30% rocznie
  • ExploRNA ma wyłączną licencję na korzystanie z własności intelektualnej powstałej w wyniku odkryć naukowych prof. Jacka Jemielitego dotyczących chemicznej modyfikacji czapeczki na końcu 5’ mRNA
  • Pierwsza generacja technologii dotyczących modyfikacji czapeczki na końcu 5’ mRNA profesora Jemielitego została sprzedana w 2011 r. globalnej firmie biotechnologicznej, która pozyskała na rozwój terapii wykorzystujących mRNA ponad 580 M U$ i jako pierwsza opracowała skuteczną szczepionkę przeciwko SARS-CoV-2
  • mRNA ze zmodyfikowanymi czapeczkami na końcu 5’ mRNA mają mieć zwiększoną stabilność, nasiloną wydajność translacyjną i zmniejszony koszt syntezy w porównaniu do istniejących technologii
  • Wiodące programy badawcze w ExploRNA dotyczą immunoterapii nowotworów oraz chorób o podłożu nadwrażliwości typu I (potocznie zwanych alergiami)

Założyciel ExploRNA, profesor Jacek Jemielity jest światowym liderem badań dotyczących mRNA

Prof. dr hab.

Jacek Jemielity

Założyciel ExploRNA, profesor Jacek Jemielity jest światowym liderem badań dotyczących mRNA

Ekspertyza

Badania naukowe profesora Jemielitego dotyczą syntezy analogów czapeczki mRNA i ich medycznych zastosowań. Ponadto zajmuje się syntezą analogów nukleotydów

Wybrane nagrody

Nominowany do European Inventor Award in the Research category (wraz z J. Kowalską oraz E. Darżynkiewiczem)
Laureat licznych krajowych nagród.

Publikacje

Autor bądź współautor ponad 100 artykułów naukowych w wiodących czasopismach o zasięgu światowym (liczba cytowań >1800, indeks Hirsha 23). Wynalazca w 9 patentach bądź zgłoszeniach patentowych

Jacek Jemielity - ExploRNA Therapeutics

Zespół naukowy ExploRNA kierowany przez prof. Jemielitego obejmuje wybitnych badaczy zajmujących się chemią mRNA oraz immunologią i immunoonkologią

Joanna Kowalska - ExploRNA Therapeutics

dr hab. Joanna Kowalska

Adiunkt w Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego

Ekspertyza

Prowadzi interdyscyplinarne badania nad nukleotydami i kwasami nukleinowymi nakierowane na zrozumienie ich funkcji biologicznych oraz poszukiwanie nowych rozwiązań terapeutycznych. Specjalizuje się m.in. w projektowaniu sond molekularnych do badania procesów związanych z metabolizmem nukleotydów oraz mRNA.

Wybrane nagrody

Jest laureatką wielu nagród krajowych i międzynarodowych, między innymi krajowej nagrody L’Oreal dla Kobiet i Nauki, nominacji do finału konkursu „Zostańce z nami” organizowanego przez tygodnik Polityka, oraz nominacji do ścisłego finału European Inwentor Award 2018 (wspólnie z prof. Jackiem Jemielitym i prof. Edwardem Darżynkiewiczem). Stypendystka Fundacji na Rzecz Nauki.

Publikacje

Dr hab. Joanna Kowalska jest autorem ponad 70 publikacji naukowych, z których znaczna część została opublikowana w recenzowanych czasopismach o zasięgu międzynarodowym, takich jak Nucleic Acids Reseach, The Journal of American Chemical Society, Organic letters, czy Chemical Communications, a także zgłoszeń patentowych. Jej prace były do tej pory cytowane ponad 1200 razy a indeks Hirscha wynosi 21.

Jakub Gołąb - ExploRNA Therapeutics

Prof. dr hab. Jakub Gołąb

Kierownik Zakładu Immunologii w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Ekspertyza

Badania naukowe prowadzone przez prof. Jakuba Gołąba związane są z doświadczalną immunologią i onkologią. Głównym celem tych badań jest poszukiwanie nowych strategii terapeutycznych. Odkrycia naukowe prof. Gołąba przyczyniły się do lepszego zrozumienia mechanizmów działania leków stosowanych w klinice i doprowadziły między innymi do zidentyfikowania nieznanych wcześniej działań niepożądanych zarejestrowanych terapeutyków, czy też udoskonalenia terapii stosowanych w klinice. Prof. Gołąb odbył staże naukowe w Beth Israel Deaconess Medical Center, Harvard Institutes of Medicine, w University of Texas, Southwestern Medical School oraz w University of Calgary. Prof. Jakub Gołąb jest również współzałożycielem OncoArendi Therapeutics (w 2012 r.). Prof. Golab jest promotorem 12 doktoratów. Był członkiem pierwszej Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki.

Wybrane nagrody

Prof. Jakub Gołąb jest laureatem wielu prestiżowych nagród i stypendiów przyznanych za osiągnięcia naukowe, w tym Nagrody Prezesa Rady Ministrów (za wybitny dorobek naukowy), Jakuba Karola Parnasa (za najlepszą pracę doświadczalną z zakresu biochemii lub biologii molekularnej wykonaną całkowicie na terenie Polski), Fundacji na rzecz Nauki Polskiej (krajowe oraz zagraniczne stypendia naukowe oraz stypendium Mistrz), Polskiej Akademii Nauk (dwie nagrody za publikacje naukowe), Polskiej Akademii Umiejętności (za osiągnięcia w dziedzinie terapii fotodynamicznej nowotworów), tygodnika Polityka (stypendium „Zostańcie z nami”).

Publikacje

Prof. Gołąb jest autorem ponad 150 publikacji naukowych, które były cytowane ponad 10 000 razy (wg ISI Web of Science). Jego indeks cytowań Hirsha wynosi 37. Jego odkrycia naukowe były opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach (2×Nature Communications, 5×Blood, 3×Leukemia, PLoS Medicine, CA A Cancer Journal for Clinicians, EMBO J, Journal of the National Cancer Institute, 3×Cancer Research, 3×Clinical Cancer Research, Cancer Immunology Research, 3xOncogene, Americal Journal of Pathology, 4×Journal of Medicinal Chemistry, Cell Death And Differentiation, 4×Autophagy, 2×Journal of Biological Chemistry).

Dominika Nowis - ExploRNA Therapeutics

Prof. dr hab. Dominika Nowis

Kierownik Laboratorium Medycyny Doświadczalnej w Warszawskim Uniwersytecie Medycznym

Ekspertyza

Zainteresowania badawcze prof. Dominiki Nowis dotyczą prób udoskonalania przeciwnowotworowej odpowiedzi immunologicznej oraz badania degradacji białek w komórkach nowotworowych. Wniosła znaczący wkład w rozwój terapii fotodynamicznej nowotworów oraz w poznaniu mechanizmów biologicznego działania statyn (leków hamujących syntezę cholesterolu). Od lat prowadzi także badania nad zjawiskiem stresu siateczki śródplazmatycznej oraz nad mechanizmami działania inhibitorów proteasomu. Prof. Dominika Nowis odbyła staże naukowe w Dana Farber Cancer Institute Harvard Medical School, Indiana University School of Medicine, University College Dublin oraz w Uniwersytecie Werońskim. Przez ostatnie 5 lat współpracowała z prof. Vincenzo Cerundolo w MRC Weatherall Institute of Molecular Medicine na Uniwersytecie w Oxfordzie. Prof. Nowis jest promotorem 8 doktoratów. Była członkiem pierwszej Rady Młodych Naukowców przy Ministrze Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

Wybrane nagrody

Za swoje osiągnięcia naukowe prof. Nowis była wielokrotnie nagradzana. Jest laureatką m.in. nagrody Prezesa RM za najlepsza rozprawę habilitacyjną, stypendium MNiSW dla wybitnych młodych naukowców, stypendystką Fundacji na Rzecz Nauki Polskiej programu START oraz Mentoring, laureatką stypendium doktoranckiego L’Oreal Polska dla Kobiet i Nauki oraz programu „Zostańcie z nami” Tygodnika Polityka. Wielokrotnie otrzymywała nagrody naukowe JM Rektora WUM. Od lat jest w gronie najwyżej ocenianych nauczycieli akademickich w Wydziale Lekarskim Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. W 2012 roku zajęła 3. miejsce w pierwszym plebiscycie „Supertalenty w medycynie” czasopisma Puls Medycyny.

Publikacje

Prof. Nowis jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, które były cytowane ponad 4500 razy (wg ISI Web of Science). Jej indeks cytowań Hirsha wynosi 27. Jej odkrycia naukowe były opublikowane w najbardziej prestiżowych czasopismach (m.in. CA: A Cancer Journal for Clinicians, 3×Nature Communications, Blood, 2×PLoS Medicine, Cancer Research, Nucleic Acid Research, 3×Clinical Cancer Research, 2×Oncogene, Journal of Immunology, Haematologica, American Journal of Pathology).

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 6/1.1.1/2019

loga dofinansowania

© Copyright 2021 ExploRNA Therapeutics - Wszelkie prawa zastrzeżone