Nota informacyjna

Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka prywatności ma na celu zapewnienie poczucia bezpieczeństwa każdemu użytkownikowi naszego serwisu internetowego www.explorna.com.
 2. Funkcjonowanie naszego serwisu internetowego odbywa się zgodnie z wymogami powszechnie i bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a także z zastosowaniem powszechnie przyjętych rozwiązań służących zabezpieczeniu danych użytkowników.
 3. Korzystanie z naszego serwisu internetowego jest równoznaczne z akceptacją warunków niniejszej Polityki prywatności.
 4. Niniejsza Polityka prywatności dotyczy wyłącznie naszego serwisu internetowego. Zwracamy uwagę, że w przypadku przejścia do innej strony internetowej za pomocą odnośnika, który może zostać zawarty w naszym serwisie, będzie na niej obowiązywała inna polityka prywatności i cookies. Zalecamy zapoznanie się z ich treścią.
 5. Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszej polityce prywatności. Zmiany te nie będą jednak naruszały podstawowych zasad bezpieczeństwa i prywatności użytkowników naszego serwisu internetowego.
 1. Administratorem danych osobowych jest Explorna Therapeutics Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-089) pod adresem ul. Żwirki i Wigury 101/0.30.
 2. Z Administratorem można się skontaktować poprzez adres poczty elektronicznej mgolab@explorna.com, lub pisemnie na adres siedziby Administratora.

 

Ochrona danych osobowych

 1. W związku z funkcjonowaniem naszego serwisu internetowego zbierane i przetwarzane są następujące rodzaje danych osobowych użytkowników serwisu:
  1. Identyfikator nadawany osobie odwiedzającej (ID) oraz powiązane z nim informacje statystyczne, o odwiedzinach na naszej stronie oraz aktywności podjętej w czasie tych odwiedzin.
 2. Informacje o aktywności osób odwiedzających naszą stronę docierają do nas w postaci zagregowanej (a więc statystycznej – nie mamy możliwości dokonania analizy zachowań jakiejkolwiek konkretnej osoby). Służą one do badania czytelności strony i zawartych w niej treści, monitorowania, jak użytkownicy nawigują po stronie oraz które treści są dla nich atrakcyjne. Działania te prowadzimy w celu zrozumienia potrzeb naszych użytkowników oraz podnoszenia walorów komunikacyjnych, edukacyjnych i użytkownych naszej strony.
 3. Zbierane przez nas dane osobowe są przetwarzane w oparciu o następujące podstawy prawne:
  1. Dane gromadzone z wykorzystaniem technologii cookies, służące prowadzeniu analiz zachowań na naszej stronie przetwarzane są na podstawie dobrowolnej zgody, którą można wycofać w dowolnym momencie (art. 6 ust. 1 lit. a RODO oraz art. 173 Ustawy Prawo Telekomunikacyjne).
 4. Dane osobowe nie są udostępniane. Odstępstwem od tej zasady może być sytuacja, w której o dostęp do nich wystąpi podmiot posiadający takie uprawnienia na mocy przepisów prawa (np. sąd, policja, prokuratura).
 5. Przy przetwarzaniu danych administrator wspiera się podwykonawcami, którzy świadczą usługi w zakresie:
  1. Administrowania serwisem;
  2. Hostingu danych;
  3. Prowadzenia analityki zachowań użytkowników.
 6. Dane przetwarzane z zastosowaniem technologii cookies procesowane są przez czas wskazany w tabelarycznym zestawieniu dostępnym w naszej polityce cookies.
 7. Każdej osobie, której dane osobowe są przetwarzane, co do zasady przysługują następujące prawa: prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do uzyskania ich kopii, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania oraz prawo do ich przenoszenia.
  1. Jako że działania administratora polegają na niezwłocznej anonimizacji danych i przetworzeniu ich do postaci statystyki, zastosowanie mają zasady, o których mowa w art. 11 RODO (przetwarzanie niewymagające identyfikacji). Zgodnie z tymi zasadami, jeżeli możliwość identyfikacji nie jest administratorowi niezbędna do realizacji zamierzonych celów, nie ma on obowiązku przechowywania dodatkowych danych wyłącznie po to, aby tą identyfikację umożliwić.
  2. Administrator, w celu realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 11 ust. 2 RODO, zawiadamia, że nie dysponuje możliwością identyfikacji osób na podstawie zebranych danych statystycznych.
  3. Oznacza to, że prawa wskazane w ust. 7 powyżej mają faktyczne zastosowanie wyłącznie do informacji procesowanych w celu odebrania, przechowywania i zmiany / wycofania zgody użytkownika na stosowanie technologii cookies.
 8. Ponadto, użytkownikom przysługuje również prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Zarządzania zgodami dokonuje się przez narzędzie zawarte w naszej polityce cookies.
 9. Osobom, których dane gromadzimy przysługuje również prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania ich danych osobowych.
 10. Osoby, których dane przetwarzamy, mają także prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego jeżeli dojdą do wniosku, że nasza praktyka narusza przepisy prawa.
 11. Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Wyłączną konsekwencją niepodania danych, którą odczuje użytkownik, będzie fakt, że powiadomienie o stosowaniu technologii cookies będzie się wyświetlać przy każdych odwiedzinach strony (nie zajdzie możliwość zapisania ustawień).
 12. Działania automatyczne, które realizujemy z wykorzystaniem informacji na temat użytkowników nie pociągają za sobą skutku prawnego ani w podobny sposób istotnego. Nie profilujemy naszych użytkowników.