Grants

Development of experimental anti-cancer immunotherapy based on therapeutic mRNA modified with innovative next generation cap analogs

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Program.

Project implemented as part of the National Centre for Research and Development call: Fast Track 6/1.1.1/2019.

National Center for Research and Development (NCBR) funds ExploRNA Therapeutics a new research project on anticancer mRNA vaccines.

ExploRNA developed a technology to modify a cap structure at 5’ mRNA end. This modification stabilizes mRNA and significantly increases its translation efficiency. The uniqueness of mRNA for vaccine development results from the fact that in a single inoculation multiple different mRNAs encoding various tumor-associated antigens can be administered to stimulate development of adaptive immune response. This is a huge advantage over recombinant vaccines that consist of single antigens. With stable and effectively translated mRNA multiple antigens can be directly delivered to professional antigen-presenting cells that induce protective immunity. Translation of mRNA leads to production of antigens that will stimulate both T-cells and B-cells, thereby mimicking development of natural immunity. The Project undertakes the verification of the safety of this vaccination immunotherapy and its ability to induce antigen-specific T-cells in the group of patients with malignant melanoma.

ExploRNA Therapeutics will achieve the aim of the Project by completing the following five phases of the research and development program:

(i) synthesis and analyzis of physicochemical and biological properties of cap analogs and modified mRNA; (ii) synthesis optimization of the cap analogues on a larger scale and development of the mRNA synthesis methods; (iii) pre-clinical studies in advanced cellular and animal models; (iv) toxicology and pharmacokinetics in the GLP standard and selection of a candidate for clinical trials; (v) phase I clinical trial in patients with malignant melanoma.

Project co-financed by the European Union from the European Regional Development Fund under the Smart Growth Operational Program.

Project implemented as part of the National Centre for Research and Development call: Fast Track POIR.01.01.01-00-0920/19 Total value of the project: PLN 25 995 670,81 Total value of funding: PLN 19 408 810,05

Granty

Opracowanie eksperymentalnej immunoterapii przeciwnowotworowej opartej na terapeutycznych mRNA modyfikowanych innowacyjnymi analogami kapu nowej generacji

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój.

Projekt realizowany w ramach konkursu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju: Szybka Ścieżka 6/1.1.1/2019

Narodowe centrum Badań i Rozwoju (NCBR) przyznało dofinansowanie firmie ExploRNA na projekt badawczy dotyczący rozwoju przeciwnowotworowych szczepionek mRNA

ExploRNA rozwinęła technologię modyfikacji czapeczki na końcu 5’ mRNA. Modyfikacja ta stabilizuje mRNA i znacząco zwiększa jego wydajność translacyjną. Unikatowe podejście terapeutyczne szczepionek mRNA wynika z możliwości pobudzenia naturalnej odpowiedzi immunologicznej chorych po podaniu mieszaniny mRNA kodujących różnorodne antygeny komórek nowotworowych.

Streszczenie projektu (PL)

Projekt zaplanowany przez ExploRNA Therapeutics – spółkę spin-off Uniwersytetu Warszawskiego – zakłada opracowanie ulepszonego mRNA ze zmodyfikowanym końcem 5’ (kapem), kodującego neoantygeny nowotworowe. Tak zmodyfikowane mRNA może być wykorzystane do stworzenia eksperymentalnych, terapeutycznych szczepionek przeciwnowotworowych. W Projekcie przewidziano weryfikację bezpieczeństwa opracowanej immunoterapii oraz zdolności do indukcji antygenowo-swoistych limfocytów T w grupie chorych z czerniakiem.

Projekt bazować będzie na wynikach wcześniejszych prac kadry ExploRNA , realizowanych na UW, których Spółka jest wyłącznym licencjobiorcą. Rozwiązanie będzie stanowić innowację produktową w skali świata. W wyniku realizacji Projektu powstanie także unikatowa w skali światowej innowacja procesowa w postaci technologii taniej i wysoce wydajnej produkcji terapeutycznego mRNA w dużej skali, której brak stanowi dziś jedną z najistotniejszych barier rozwoju i upowszechniania terapii opartych na mRNA.

Licencjobiorcą rozwiązań będących rezultatem Projektu, będzie podmiot z sektora „BigPharma” (lub wyspecjalizowana firma biotechnologiczna) skupiający się na rozwoju immunoterapii onkologicznych. Podmiot ten będzie odpowiedzialny za przeprowadzenie – we współpracy z Wnioskodawcą – kolejnych faz badań klinicznych i za dopuszczenie produktu do obrotu.

ExploRNA Therapeutics osiągnie cel Projektu w wyniku realizacji 5 etapów prac, obejmujących:

Syntezę i badania właściwości fizykochemicznych oraz biologicznych analogów kapu i modyfikowanych mRNA (BP) Optymalizację syntezy wiodącego i rezerwowego(ych) analogu(ów) kapu w skali 0.5-1 g oraz opracowanie metody syntezy mRNA w skali 10-100 mg (BP) Badania przedkliniczne w zaawansowanych modelach komórkowych i modelach zwierzęcych (BP) Toksykologię i właściwości farmakokinetyczne w standardzie GLP oraz wybór kandydata do badań klinicznych (BP) Badania kliniczne I fazy (PR).

Projekt realizowany jest w ramach Poddziałania 1.1.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego finansowany przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju.

Wartość całego projektu: PLN 25 995 670,81 Łączna kwota dofinasowania w ramach projektu: PLN 19 408 810,05